Rekisteriseloste

Syöpärekisterin henkilötietolain mukainen rekisteriseloste

Syöpärekisterin johtoryhmä on hyväksynyt henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen kokouksessaan 9.3.2015.

Rekisterinpitäjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
PL 30, 00271 Helsinki
Käyntiosoite: Paciuksenkatu 21, Helsinki
Puhelin: 029 524 6000

Rekisterin tekninen ylläpitäjä

Suomen Syöpäyhdistys ry.
Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
Puhelin: 09 135 331
Sähköposti: kirjaamo(at)cancer.fi

Rekisterin vastuuhenkilöt

Anni Virtanen
rekisterivastaava, Suomen Syöpärekisterin vastaava lääkäri
Puhelin: 050 467 7351

Nea Malila
rekisterivastaavan sijainen, Suomen Syöpärekisterin johtaja
Puhelin: 050 305 5730


rekisterivastaavan sijainen

Tiina Hakanen
Tutkija
Puhelin: 046 920 7876

Rekisterin nimi

Syöpärekisteri, jonka osana ovat rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastusrekisterit

Rekisterin pitämisen peruste

Lakisääteinen rekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Syöpärekisteriin talletetaan THL:lle laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi syöpätautien esiintyvyyden, ennalta ehkäisyn, varhaisen toteamisen, hoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen sekä palveluiden käytön kannalta tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään vain tilastointia ja tieteellistä tutkimusta varten.

Rekisterin tietosisältö

Syöpärekisteriin rekisteröidään Suomessa asuvat syöpään sairastuneet henkilöt ja valtakunnallisten joukkotarkastusten kohdeväestön tiedot.

Talletettavat tiedot käsittävät potilaan henkilötiedot, syöpää koskevat tiedot, kuolintodistustiedot sekä rintasyövän ja kohdunkaulansyövän joukkotarkastuksia koskevat tiedot. Tiedot on määritelty liitteenä olevassa Lääkintöhallituksen ohjekirjeessä Nro 6/1990 (DNo 4776/02/90) ja Stakesin ohjeita ja luokituksia 2004:6:ssa.

Syöpärekisteri

 • Kliininen ilmoitus
  • Tunnistetiedot
   • henkilötunnus
   • nimi
   • sukupuoli
   • asuinkunta
  • Kasvainta koskevat tiedot
   • lähtöelin (sijainti)
   • toteamisaika
   • levinneisyys
   • primaarihoito (leikkaus, sädehoito, sytostaattihoito, hormonihoito, muu hoito)
  • Ilmoittajalaitos
 • Patologian (laboratorio) ilmoitus
  • Tunnistetiedot
   • henkilötunnus
   • nimi
   • sukupuoli
  • Kasvainta koskevat tiedot
   • lähtöelin (sijainti eli topografia)
   • histologinen tyyppi (morfologia)
  • Näytettä koskevat tiedot
   • näytteen laatu
   • tutkimuspäivä
   • näytteen tutkinut patologi
  • Ilmoittajalaboratorio
 • Muut tiedot
  • henkilön asuinkunta syövän toteamisvuoden alussa
  • henkilön sosioekonominen asema, pääasiallinen toiminta, koulutus
  • maastamuutto- ja maahanmuuttoaika
  • kuolinaika, -paikka ja -syy

Joukkotarkastusrekisteri

 • Tunnistetiedot (joukkotarkastusten kohdeväestölle)
  • henkilötunnus
  • nimi
  • osoite
  • asuinkunta
 • Taustatiedot
  • siviilisääty
  • henkilön sosioekonominen asema, pääasiallinen toiminta, koulutus
  • äidinkieli
 • Kutsutiedot
  • kutsuvuosi
  • kutsukunta
  • kutsun syy (ikäryhmäkutsu; kontrollikutsu)
 • Seulontatiedot
  • osallistumisen ajankohta
  • esitiedot (oireet tai aiemmat löydökset)
  • seulontatulokset (mammografian tai irtosolunäytteen tulos)
  • jatkotutkimustulokset (toimenpiteet, ajankohta)
  • lopullinen jatkotutkimusdiagnoosi (histologia)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

 • Terveydenhuollon organisaatiot
 • Syöpäpotilaiden asuinkuntatieto sekä maastamuutto- ja maahanmuuttotiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä
 • Joukkotarkastusrekisterin seurantatiedot ja joukkotarkastusten kohdeväestön tiedot saadaan niin ikään Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä
 • Sosioekonomista asemaa, ammattia ja koulutusta koskevat tiedot sekä kuolinsyytiedot saadaan Tilastokeskuksesta

Rekisteritietojen säännönmukainen luovutus

Rekisterin henkilötiedot on säädetty salassa pidettäviksi lain terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 4 §:n perusteella. Rekisteritietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tutkimusta ja tilastointia varten siten, kuin lain terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä (556/1989) 4§:n määräyksissä ja henkilötietolain (523/1999) 2–4 luvuissa erikseen säädetään. THL voi myöntää luvan henkilötietojen luovuttamiseen tieteellistä tutkimusta varten kuultuaan asiassa rekisterivastaavaa ja tietosuojavaltuutettua. Tilastokeskus voi myöntää luvan sosioekonomista asemaa, ammattia ja koulutusta koskevien henkilötietojen luovuttamiseen tieteellistä tutkimusta varten.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjausoikeus

Koska kyseessä on lakisääteinen tilasto- ja tutkimusrekisteri eikä rekisterissä olevia henkilötietoja saa luovuttaa tai käyttää rekisteröityjä koskevassa päätöksenteossa, syöpärekisteri ei informoi tietojen käsittelystä rekisteröityjä. Rekisteröidyillä ei myöskään ole tarkastus- eikä virheen korjausoikeutta rekisterissä oleviin tietoihin.

Evätessään tarkastuspyynnön rekisterinpitäjä antaa kirjallisen todistuksen, jossa on mainittuna ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Syöpärekisterissä olevat henkilötiedot ovat terveydenhuollon valtakunnallisista henkilörekistereistä annetun lain (556/1989) 4 §:n mukaan salassa pidettäviä.

THL:n luvalla (ilman erillistä tutkimuslupaa) pääsy yksilöityihin rekisteritietoihin on rajattu rekisteriä ylläpitävälle henkilökunnalle, johon kuuluvat syöpärekisterin vastaava lääkäri, syöpätietojen tallentajat ja koodaajat, rekisterin laaduntarkkailusta vastaavat henkilöt sekä IT-henkilöstö. Kaikki kyseiset henkilöt ovat allekirjoittaneet elinikäisen vaitiolositoumuksen.

Sähköisessä muodossa tiedot ovat erillisillä suojatuilla palvelimilla. Rekisteritietojen käsittely edellyttää pääsyä organisaation sisäverkkoon sekä työasemakohtaisen ja tietokantoja suojaavan salasanan tuntemisen. Salasanat ovat henkilökohtaisia. Käyttöoikeuksia ja pääsynhallintaa valvotaan keskitetysti. Kullakin henkilöllä on pääsy vain työtehtävien hoitamisen kannalta välttämättömiin tietoihin ja toimintoihin.

Paperi-ilmoituksia ja fyysisen tallennusmedian välityksellä tulleita sähköisiä ilmoituksia säilytetään lukituissa kaapeissa tallennuksen ja koodauksen ajan, jonka jälkeen ne siirretään asianmukaisesti lukittuihin arkistotiloihin. Tietokannat varmistetaan päivittäin. Varmuuskopioita säilytetään puoli vuotta, paitsi vuoden alun tilanne, joka säilytetään pysyvästi.

Mikrofilmattu aineisto säilytetään arkistossa ja aineiston (vuodet 1952 – 2001) varmuuskopiot on siirretty THL:n päätearkistoon vuonna 2007. Vuoden 2001 jälkeen aineistoa ei ole mikrofilmattu. Kaikki vuoden 2001 jälkeen saapuvat paperiset syöpäilmoitukset arkistoidaan joko paperisena tai skannattuina sähköisesti. Alkuperäiset paperiset ilmoituslomakkeet tuhotaan skannauksen jälkeen tietoturvallisella tavalla.

Syöpärekisterin tiloihin johtavat ovet on lukittu ja kulunvalvonnan alaisia myös virka-aikana. Kiinteistössä on tallentava kameravalvonta. Vierailijat kirjataan ja otetaan vastaan henkilökohtaisesti eikä ulkopuolisilla ole vapaata pääsyä rekisterin tiloihin.