Yhteistyöhankkeet

Syöpärekisteri tekee aktiivista tutkimusyhteistyötä niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin kumppaneiden kanssa.

EU-TOPIA

TOwards imProved screening for breast, cervical and colorectal cancer In All of EUrope

EU-TOPIA-hankkeen on määrä tuottaa tietoa rinta-, kohdunkaulan ja suolistosyövän seulonnasta EU:n laajuisesti. Tutkimuskohteena ovat seulontojen optimaalinen toteuttaminen ja laajuus sekä niiden hyödyt, haitat ja kustannusvaikuttavuus. Suomen tehtävänä EU-TOPIA-projektissa on hyötyjä ja haittoja kuvaavien parametrien määrittely, seulonnan sosioekonomisia ja tasaveroisuutta koskevien ulottuvuuksien määrittely sekä osallistuminen kolmen valtaseulonnan mallinnuksen validointiin. EU-TOPIA-hankkeessa kerättävien tietojen avulla kehitetään myös elämänaikaiseen arviointiin soveltuvaa MISCAN-ohjelmistoa parantamalla mallinnuksessa käytettäviä syöttöparametreja ja tulosmuuttujia.

Osana EU-TOPIA-hanketta tehtävä tutkimus (Rintasyöpäseulonnan elämänaikaiset hyödyt ja haitat) selvittää rintasyöpäseulonnan haittoja ja hyötyjä Suomessa. Tutkimuksessa on kaksi lähestymistapaa, poikittainen ja pitkittäinen. Pääasiallinen lähestymistapa on elinaikaisten, kumulatiivisten vaikutusten tarkastelu aikaisempien poikittaistilannetarkastelujen sijaan. Tarkoituksena on selvittää seulontojen pitkäaikaiset (kumulatiiviset) hyödyt ja haitat muiden terveyspalveluiden käyttö huomioiden.

Tutkimussuunnitelma, tiivis: EU-topia.org

Hankkeen esittely: EU-topia

Tärkeimmät julkaisut: EU-topia.org

Vastaava tutkija: Ahti Anttila

Tutkimusryhmä: Milla Lehtinen, Sirpa Heinävaara, Tytti Sarkeala, Nea Malila, Suvi Mäklin, Maiju Pankakoski, Petra Makkonen, Sanni Helander

Rahoitus: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma

Yhteistyötahot: Erasmus University Medical Center (NL), London School of Hygiene and Tropical Medicine (UK), CPO Piemonte (IT), Institute of Oncology Ljubljana (SI), National Institute for Health Development (EE), Syreon Institute (HU), Auria Biopankki

Kasvaingeenitutkimus/ Kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö

Kasvaingenetiikkaa koskevassa yhteistyössä tutkitaan syövän ja liitännäissairauksien yhteyttä, kartoitetaan syöpäpotilaitten kasautumista syntymäpaikkakunnan ja –sukunimen perusteella sekä haetaan mahdollisia perinnöllistä syöpäalttiutta kantavien potilaiden ryhmiä. Syöpien perinnöllisen alttiuden osuutta arvioidaan laajoissa perheaineistoissa siten että saadaan parempi kuva niiden samankaltaisuudesta periytymisessä. Edellä kuvattua hyödynnetään valitsemalla jatkotutkimuksiin kiinnostavimmat eri syöpätyyppejä tai niiden yhdistelmiä, mukaan lukien liitännäissairaudet, edustavat potilaat.  Heidän rekisteritietoja käytetään pohjana fenotyyppien periytymistapaa kuvaavien sukupuiden rakentamisessa. Kerätty tutkimustieto toimii apuna syöpäpotilaiden kliinisten piirteiden tarkastelussa ja näytteiden hankinnassa. Tutkimus tähtää perinnöllisten tai havaittujen alttiustekijöihin pohjautuvien syöpien molekyyligeneettisten muutosten tunnistamiseen.

Tutkimusprojekti on osa professori Lauri Aaltosen johtamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikköä. Huippuyksikön muodostavat Lauri Aaltosen (HY), Janne Pitkäniemen (Suomen Syöpärekisteri), Matti Nykterin (TaY) ja Jussi Taipaleen (HY) tutkimusryhmät.

Hankkeen esittely: The Finnish Center of Excellence in Tumor Genetics

Vastaava tutkija: Janne Pitkäniemi

Tutkimusryhmä: Sanna Heikkinen, Elli Hirvonen (Syöpärekisteri)

Rahoitus: Suomen Akatemia

Yhteistyötahot:  Helsingin Yliopisto

Nordscreen

Nordscreen-projektin tavoitteena on kehittää avoimesti saatavilla oleva web-pohjainen työkalu, jolla voi tarkastella syöpäseulontoja koskevien indikaattoreiden kehitystä eri Pohjoismaissa ja Virossa. Vertailukelpoisten seulontaindikaattoreiden kehittäminen ja julkinen raportointi tukevat seulontaohjelmien laadun parantamista.

Pohjoismaiset seulontaohjelmat eroavat toisistaan ja niiden välinen suora vertailu on haastavaa ilman yhtenäisesti määriteltyjä indikaattoreita. Kehitettävät prosessi- ja tulosindikaattorit pohjautuvat kansainvälisiin tutkimusprojekteihin ja suosituksiin. Indikaattoreiden pohjana olevat yksilötason seulontatiedot kerätään kansallisista joukkotarkastusrekistereistä, jotka ovat kansainvälisesti vertaillen kattavia ja laadukkaita.

Hanke on käynnistynyt vuoden 2016 keväällä ja kestää vuoden 2018 loppuun asti. Projekti keskittyy aluksi kohdunkaulan syövän seulontaohjelmiin, mutta mahdollisuuksien mukaan sitä laajennetaan koskemaan myös rinta- ja suolistosyövän seulontaohjelmia.

Tutkimussuunnitelma: Nordscreen (pdf)

Vastaava tutkija: Ahti Anttila

Tutkimusryhmä: Veli-Matti Partanen, Maiju Pankakoski, Sirpa Heinävaara, Tytti Sarkeala, Stefan Lönnberg

Rahoitus: Nordic Information for Action e-Science Center (NIASC) / Nordforsk

Yhteistyötahot: Karoliininen instituutti (Ruotsi), Norjan syöpärekisteri, Islannin syöpärekisteri, Tanskan kohdunkaulasyövän seulonnan laaturekisteri, Viron kansallinen terveysinstituutti

Estimation of overdiagnosis in breast cancer screening

Ylidiagnostiikalla tarkoitetaan syöpiä, joita ei ilman seulontaa olisi havaittu. Arviot ylidiagnostiikan suuruudesta eurooppalaisissa rintasyövän seulontaohjelmissa vaihtelevat menetelmästä riippuen hyvinkin paljon (0 – 50 %).

Umeån yliopistossa on kehitelty uusi lähestymistapa ylidiagnostiikan arviointiin. Tätä nk. monitilamallia on jo sovellettu ruotsalaiseen rekisteriaineistoon lupaavin tuloksin. Monitilamallin parhaana puolena on, että ylidiagnostiikan arviointiin ei tarvita rintasyövän odotettua ilmaantuvuutta ilman seulontaa.

Umeån yliopiston tutkijat tarvitsevat mallin toimivuuden varmentamiseen useita rintasyövän rekisteriaineistoja. Suomessa rintasyövän seulontaan on kutsuttu kaikki kohdeikäluokkaan kuuluvat naiset 1980-luvulta lähtien, joten rintasyöpien määrää naisväestössä ilman seulontaa on haastavaa arvioida. Suomen rekisteriaineiston käyttö mallinnustutkimuksessa hyödyntää myös meitä, sillä saamme tutkimuksen avulla arvion ylidiagnostiikan suuruudesta rintasyövän seulonnan nykyisessä kohdeikäryhmässä, 50 – 69-vuotiailla naisilla.

Yhteistyöhanke on käynnistynyt vuonna 2016. Vuoden 2017 aikana haetaan Suomen aineistolle tutkimuslupa, minkä jälkeen tarvittavat aineistot muokataan ja luovutetaan Umeån yliopiston tutkijoiden käsiteltäväksi.

Tutkimussuunnitelma: Estimation of Overdiagnosis (pdf)

Vastaava tutkija: Tytti Sarkeala

Tutkimusryhmä: Sirpa Heinävaara

Rahoitus: Suomen Syöpäyhdistys

Yhteistyötahot: Umeån yliopisto (päätutkija Håkan Jonsson, Wendy Yi-Ying Wu, Lennart Nyström), Norjan Syöpärekisteri (Solveig Hofvind), Kööpenhaminan yliopisto (Søren Nymand Lophaven), Tukholman-Gotlannin alueellinen syöpärekisteri (Sven Törnberg)

Syöpäepidemiologia ja syöpäseulonnat

Hanke koostuu useista erillisistä projekteista. Parhaillaan on käynnissä seuraavat projektit:

  • Piilevät rakenteet syövän esiintyvyydessä. Projektissa sovelletaan ICS (Invariant Coordinate Selection) aikasarjaversiota syövän ilmaantuvuuteen ja verrataan menetelmän toimivuutta perinteiseen pääkomponenttianalyysiin (PCA) verrattuna. Projektista kirjoitettavan artikkelin on suunniteltu kuuluvan Aallon jatko-opiskelija Niko Lietzenin väitöskirjaan. Projekti on Syöpärekisterissä Janne Pitkäniemen ja Sirpa Heinävaaran vastuulla.
  • Rintasyövän ylidiagnostiikka 50-69-vuotiailla naisilla. Kehittelemme vaihtoehtoista arviointitapaa rintasyövän ylidiagnostiikan arviointiin Aallon jatko-opiskelijan Matias Heikkilän kanssa. Projekti on Syöpärekisterissä Sirpa Heinävaaran ja Tytti Sarkealan vastuulla.

Vastaava tutkija: Janne Pitkäniemi

Tutkimusryhmä: Sirpa Heinävaara, Tytti Sarkeala

Rahoitus: Suomen Syöpäyhdistys

 Yhteistyötahot: Aalto-yliopisto (Pauliina Ilmonen, Niko Lietzen, Matias Heikkilä). Yhteistyö Aalto-yliopiston kanssa käynnistyi vuonna 2015.