Yhteistyöhankkeet

Syöpärekisteri tekee aktiivista tutkimusyhteistyötä niin kotimaisten kuin ulkomaistenkin kumppaneiden kanssa.

EU-TOPIA

TOwards imProved screening for breast, cervical and colorectal cancer In All of EUrope

EU-TOPIA-hankkeen on määrä tuottaa tietoa rinta-, kohdunkaulan ja suolistosyövän seulonnasta EU:n laajuisesti. Tutkimuskohteena ovat seulontojen optimaalinen toteuttaminen ja laajuus sekä niiden hyödyt, haitat ja kustannusvaikuttavuus. Suomen tehtävänä EU-TOPIA-projektissa on hyötyjä ja haittoja kuvaavien parametrien määrittely, seulonnan sosioekonomisia ja tasaveroisuutta koskevien ulottuvuuksien määrittely sekä osallistuminen kolmen valtaseulonnan mallinnuksen validointiin. EU-TOPIA-hankkeessa kerättävien tietojen avulla kehitetään myös elämänaikaiseen arviointiin soveltuvaa MISCAN-ohjelmistoa parantamalla mallinnuksessa käytettäviä syöttöparametreja ja tulosmuuttujia.

Osana EU-TOPIA-hanketta tehtävä tutkimus (Rintasyöpäseulonnan elämänaikaiset hyödyt ja haitat) selvittää rintasyöpäseulonnan haittoja ja hyötyjä Suomessa. Tutkimuksessa on kaksi lähestymistapaa, poikittainen ja pitkittäinen. Pääasiallinen lähestymistapa on elinaikaisten, kumulatiivisten vaikutusten tarkastelu aikaisempien poikittaistilannetarkastelujen sijaan. Tarkoituksena on selvittää seulontojen pitkäaikaiset (kumulatiiviset) hyödyt ja haitat muiden terveyspalveluiden käyttö huomioiden.

Tutkimussuunnitelma, tiivis: EU-topia.org

Hankkeen esittely: EU-topia

Tärkeimmät julkaisut: EU-topia.org

Vastaava tutkija: Ahti Anttila

Tutkimusryhmä: Milla Lehtinen, Sirpa Heinävaara, Tytti Sarkeala, Nea Malila, Suvi Mäklin, Maiju Pankakoski, Petra Makkonen, Sanni Helander

Rahoitus: EU:n Horisontti 2020 -ohjelma

Yhteistyötahot: Erasmus University Medical Center (NL), London School of Hygiene and Tropical Medicine (UK), CPO Piemonte (IT), Institute of Oncology Ljubljana (SI), National Institute for Health Development (EE), Syreon Institute (HU), Auria Biopankki

Kasvaingeenitutkimus/ Kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikkö

Kasvaingenetiikkaa koskevassa yhteistyössä tutkitaan syövän ja liitännäissairauksien yhteyttä, kartoitetaan syöpäpotilaitten kasautumista syntymäpaikkakunnan ja –sukunimen perusteella sekä haetaan mahdollisia perinnöllistä syöpäalttiutta kantavien potilaiden ryhmiä. Syöpien perinnöllisen alttiuden osuutta arvioidaan laajoissa perheaineistoissa siten että saadaan parempi kuva niiden samankaltaisuudesta periytymisessä. Edellä kuvattua hyödynnetään valitsemalla jatkotutkimuksiin kiinnostavimmat eri syöpätyyppejä tai niiden yhdistelmiä, mukaan lukien liitännäissairaudet, edustavat potilaat.  Heidän rekisteritietoja käytetään pohjana fenotyyppien periytymistapaa kuvaavien sukupuiden rakentamisessa. Kerätty tutkimustieto toimii apuna syöpäpotilaiden kliinisten piirteiden tarkastelussa ja näytteiden hankinnassa. Tutkimus tähtää perinnöllisten tai havaittujen alttiustekijöihin pohjautuvien syöpien molekyyligeneettisten muutosten tunnistamiseen.

Tutkimusprojekti on osa professori Lauri Aaltosen johtamaa ja Suomen Akatemian rahoittamaa kasvaingenetiikan tutkimuksen huippuyksikköä. Huippuyksikön muodostavat Lauri Aaltosen (HY), Janne Pitkäniemen (Suomen Syöpärekisteri), Matti Nykterin (TaY) ja Jussi Taipaleen (HY) tutkimusryhmät.

Hankkeen esittely: The Finnish Center of Excellence in Tumor Genetics

Vastaava tutkija: Janne Pitkäniemi

Tutkimusryhmä: Sanna Heikkinen, Elli Hirvonen (Syöpärekisteri)

Rahoitus: Suomen Akatemia

Yhteistyötahot:  Helsingin Yliopisto

Nordscreen

Nordscreen-projektin tavoitteena on kehittää avoimesti saatavilla oleva web-pohjainen työkalu, jolla voi tarkastella syöpäseulontoja koskevien indikaattoreiden kehitystä eri Pohjoismaissa ja Virossa. Vertailukelpoisten seulontaindikaattoreiden kehittäminen ja julkinen raportointi tukevat seulontaohjelmien laadun parantamista.

Pohjoismaiset seulontaohjelmat eroavat toisistaan ja niiden välinen suora vertailu on haastavaa ilman yhtenäisesti määriteltyjä indikaattoreita. Kehitettävät prosessi- ja tulosindikaattorit pohjautuvat kansainvälisiin tutkimusprojekteihin ja suosituksiin. Indikaattoreiden pohjana olevat yksilötason seulontatiedot kerätään kansallisista joukkotarkastusrekistereistä, jotka ovat kansainvälisesti vertaillen kattavia ja laadukkaita.

Hanke on käynnistynyt vuoden 2016 keväällä ja kestää vuoden 2018 loppuun asti. Projekti keskittyy aluksi kohdunkaulan syövän seulontaohjelmiin, mutta mahdollisuuksien mukaan sitä laajennetaan koskemaan myös rinta- ja suolistosyövän seulontaohjelmia.

Tutkimussuunnitelma: Nordscreen (pdf)

Vastaava tutkija: Ahti Anttila

Tutkimusryhmä: Veli-Matti Partanen, Maiju Pankakoski, Sirpa Heinävaara, Tytti Sarkeala, Stefan Lönnberg

Rahoitus: Nordic Information for Action e-Science Center (NIASC) / Nordforsk

Yhteistyötahot: Karoliininen instituutti (Ruotsi), Norjan syöpärekisteri, Islannin syöpärekisteri, Tanskan kohdunkaulasyövän seulonnan laaturekisteri, Viron kansallinen terveysinstituutti