Syövän syyt ja syöpätaakka

Etiologinen tutkimus tutkii syövän syitä. Epidemiologinen tutkimus puolestaan tutkii väestön syöpätaakkaa, syöpien ilmaantuvuutta, potilaiden elossaoloa ja syöpäkuolleisuutta.

Syövän väestötaakka

METCA projektin tavoitteena on arvioida muutettavissa olevien riskitekijöiden vaikutusta syöpätaakkaan Suomessa hyödyntäen THL:n laajoja väestöaineistoja. Väestön syöpätaakka tarkoittaa sekä syöpään sairastumisen riskiä että syövän aiheuttamaa kuolleisuutta Suomen väestössä. Hankkeen tarkoituksena on saada ajantasaista tietoa syöpien riskitekijöistä Suomessa ja niiden vaikutuksista tulevaisuudessa. Tutkimuksessa hyödynnetään modernia pitkittäisaineistojen tilastollista mallinnusta väestösyyosuuksien arvioinnissa, jossa huomioidaan myös kuolleisuuden vaikutus. Tavoitteena on tuottaa tietoa syövän riskitekijöistä päätöksenteon tueksi syövänehkäisytyöhön, ja tarjota suomalaisille tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä miten syöpäriskiin voi vaikuttaa omilla elintavoilla ja valinnoilla.

Hanke on käynnistynyt vuonna 2015 aineistojen selvitystyöllä. Väestökohortit on harmonisoitu syöpä- ja kuolleisuustietojen sekä riskitekijätietojen osalta. Aluksi arvioidaan, kuinka paljon syöpiä elintapoihin liittyvät syövän riskitekijät aiheuttavat. Meneillään ovat ensimmäiset analyysit ja käsikirjoituksen valmistelu.

METCA-tutkimuksen henkilötietoja koskeva tietosuojailmoitus

Vastaava tutkija: Janne Pitkäniemi

Tutkimusryhmä: Karri Seppä, Sanna Heikkinen, Tiina Hakanen, Heidi Ryynänen, METCA Study group

Rahoitus: Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö

Yhteistyötahot:  Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, Helsingin yliopisto/ Kansanterveystieteen laitos

Julkaisut:

Savuton, raitis tai normaalipainoinen Suomi – miten käy uusien syöpien?

Ammatti ja syöpä

NOCCA (Nordic Occupational Cancer Study) on yhteispohjoismainen tutkimusprojekti, joka tutkii syöpäriskejä ja syövän ilmaantuvuutta eri ammattiryhmissä. NOCCA-aineisto käsittää n. 15 miljoonan 30-64-vuotiaan henkilön ammattitiedot ja 2.8 miljoonaa syöpätapausta. Projektin laajin tutkimus julkaistiin vuonna 2009 (Pukkala E. et al. Occupation and cancer – follow-up of 15 million people in five Nordic Countries. Acta Oncol 2009; 48:646-790). Tutkimus arvioi 84 eri syöpätyypin riskejä 54 eri ammattiryhmässä. Tähän saakka NOCCA-projektista on valmistunut 52 tieteellistä artikkelia. NOCCA-projektin puitteissa on myös luotu ns. pohjoismainen ammattialtistematriisi (Nordic Job Exposure Matrix, JEM), joka sisältää tietoa ammattiryhmäkohtaisista altisteista mahdollisesti syöpävaarallisille aineille. JEM on toteutettu yhteistyössä kansallisten työterveyslaitosten kanssa ja Suomen Työterveyslaitoksen luoma FINJEM-altistematriisi on toiminut sen pohjana.

Vuodesta 2018 NOCCA-projekti on jatkunut nimellä NOCCA New, jota rahoittaa Nordic Cancer Union. NOCCA New pyrkii paitsi päivittämään aikaisempia ammattiryhmäkohtaisia syöpäarvioita, myös tekemään aiempaa tarkempia arvioita nykyaikaisten työympäristöjen syöpävaikutuksista. Olemassa olevaa NOCCA-aineistoa päivitetään entistä kattavimmilla tiedoilla mm. muista syöpäriskeihin vaikuttavista tekijöistä, kuten koulutustaustasta ja elintapatekijöistä. NOCCA New -projektin puitteissa pyritään arvioimaan ammattialtisteiden syyosuuksia eri syövissä ja tehdään ammattiryhmäkohtaisia analyysejä syövästä selviytymisestä.

Vastaava tutkija: Sanna Heikkinen

Tutkimusryhmä: Janne Pitkäniemi, Eero Pukkala

Rahoitus: Nordic Cancer Union

Yhteistyötahot: Cancer Registry of Norway (Norja), Karolinska Institutet (Ruotsi), Danish Cancer Society (Tanska), The National Institute of Occupational Health STAMI (Norja), Työterveyslaitos (Suomi), International Agency for Research on Cancer IARC (Ranska)

Viimeisimmät julkaisut:

Occupational exposures and male breast cancer: A nested case-control study in the Nordic countries

Occupation and risk of kidney cancer in Nordic countries

Heavy metals, welding fumes, and other occupational exposures, and the risk of kidney cancer: A population-based nested case-control study in three Nordic countries

Benzene exposure at workplace and risk of colorectal cancer in four Nordic countries