Syövän syyt ja syöpätaakka

Etiologinen tutkimus tutkii syövän syitä. Epidemiologinen tutkimus puolestaan tutkii väestön syöpätaakkaa, syöpien ilmaantuvuutta, potilaiden elossaoloa ja syöpäkuolleisuutta.

Syövän väestötaakka

METCA projektin tavoitteena on arvioida muutettavissa olevien riskitekijöiden vaikutusta syöpätaakkaan Suomessa hyödyntäen THL:n laajoja väestöaineistoja. Väestön syöpätaakka tarkoittaa sekä syöpään sairastumisen riskiä että syövän aiheuttamaa kuolleisuutta Suomen väestössä. Hankkeen tarkoituksena on saada ajantasaista tietoa syöpien riskitekijöistä Suomessa ja niiden vaikutuksista tulevaisuudessa. Tutkimuksessa hyödynnetään modernia pitkittäisaineistojen tilastollista mallinnusta väestösyyosuuksien arvioinnissa, jossa huomioidaan myös kuolleisuuden vaikutus. Tavoitteena on tuottaa tietoa syövän riskitekijöistä päätöksenteon tueksi syövänehkäisytyöhön, ja tarjota suomalaisille tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä miten syöpäriskiin voi vaikuttaa omilla elintavoilla ja valinnoilla.

Hanke on käynnistynyt vuonna 2015 aineistojen selvitystyöllä. Väestökohortit on harmonisoitu syöpä- ja kuolleisuustietojen sekä riskitekijätietojen osalta. Aluksi arvioidaan, kuinka paljon syöpiä elintapoihin liittyvät syövän riskitekijät aiheuttavat. Meneillään ovat ensimmäiset analyysit ja käsikirjoituksen valmistelu.

Vastaava tutkija: Janne Pitkäniemi

Tutkimusryhmä: Karri Seppä, Sanna Heikkinen, Tiina Hakanen, Heidi Ryynänen, METCA Study group

Rahoitus: Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö

Yhteistyötahot:  Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, Helsingin yliopisto/ Kansanterveystieteen laitos

Julkaisut:

1. Pitkäniemi, J., Heikkinen, S., Jousilahti, P., Laaksonen, M. & Seppä, K. Savuton, raitis tai normaalipainoinen Suomi – miten käy uusien syöpien? (pdf) Duodecim; Laaketieteellinen Aikakauskirja 133, 2035–42 (2017).