Syövän syyt ja syöpätaakka

Etiologinen tutkimus tutkii syövän syitä. Epidemiologinen tutkimus puolestaan tutkii väestön syöpätaakkaa, syöpien ilmaantuvuutta, potilaiden elossaoloa ja syöpäkuolleisuutta.

Syövän väestötaakka

METCA projektin tavoitteena on arvioida muutettavissa olevien riskitekijöiden vaikutusta syöpätaakkaan Suomessa hyödyntäen THL:n laajoja väestöaineistoja. Väestön syöpätaakka tarkoittaa sekä syöpään sairastumisen riskiä että syövän aiheuttamaa kuolleisuutta Suomen väestössä. Hankkeen tarkoituksena on saada ajantasaista tietoa syöpien riskitekijöistä Suomessa ja niiden vaikutuksista tulevaisuudessa. Tutkimuksessa hyödynnetään modernia pitkittäisaineistojen tilastollista mallinnusta väestösyyosuuksien arvioinnissa, jossa huomioidaan myös kuolleisuuden vaikutus. Tavoitteena on tuottaa tietoa syövän riskitekijöistä päätöksenteon tueksi syövänehkäisytyöhön, ja tarjota suomalaisille tutkimukseen perustuvaa tietoa siitä miten syöpäriskiin voi vaikuttaa omilla elintavoilla ja valinnoilla.

Hanke käynnistyi vuonna 2015. Ensimmäinen vertaisarvioitu tutkimus julkaistiin vuonna 2020. Tutkimuksessa validoitiin tutkimuskohorttien harmonisointityö ja arvioitiin tupakoinnin, alkoholinkäytön, ylipainon ja liikkumattomuuden vaikutuksia riskiin sairastua keuhko- sekä paksu- ja peräsuolisyöpäänHanke jatkuu edelleen ja tuottaa lisää syöpien riskitekijöitä kartoittavia tuloksia.

METCA-tutkimuksen henkilötietoja koskeva tietosuojailmoitus

Vastaava tutkija: Janne Pitkäniemi

Tutkimusryhmä: Karri Seppä, Sanna Heikkinen, Heidi Ryynänen, METCA Study group

Rahoitus: Suomen Syöpäyhdistys, Syöpäsäätiö

Yhteistyötahot:  Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, Helsingin yliopisto/ Kansanterveystieteen laitos

Julkaisut:

Pairwise association of key lifestyle factors and risk of colorectal cancer: a prospective pooled multicohort study

Incidence trends and risk factors of lung cancer in never smokers: Pooled analyses of seven cohorts

Association between overall diet quality and postmenopausal breast cancer risk in five Finnish cohort studies

Pooling of Finnish population-based health studies: lifestyle risk factors of colorectal and lung cancer

Savuton, raitis tai normaalipainoinen Suomi – miten käy uusien syöpien?

Ammatti ja syöpä

NOCCA (Nordic Occupational Cancer Study) on yhteispohjoismainen tutkimusprojekti, joka tutkii syöpäriskejä ja syövän ilmaantuvuutta eri ammattiryhmissä. NOCCA-aineisto käsittää n. 15 miljoonan 30-64-vuotiaan henkilön ammattitiedot ja 2.8 miljoonaa syöpätapausta. Projektin laajin tutkimus julkaistiin vuonna 2009 (Pukkala E. et al. Occupation and cancer – follow-up of 15 million people in five Nordic Countries. Acta Oncol 2009; 48:646-790). Tutkimus arvioi 84 eri syöpätyypin riskejä 54 eri ammattiryhmässä. Tähän saakka NOCCA-projektista on valmistunut 52 tieteellistä artikkelia. NOCCA-projektin puitteissa on myös luotu ns. pohjoismainen ammattialtistematriisi (Nordic Job Exposure Matrix, JEM), joka sisältää tietoa ammattiryhmäkohtaisista altisteista mahdollisesti syöpävaarallisille aineille. JEM on toteutettu yhteistyössä kansallisten työterveyslaitosten kanssa ja Suomen Työterveyslaitoksen luoma FINJEM-altistematriisi on toiminut sen pohjana.

Vuodesta 2018 NOCCA-projekti on jatkunut nimellä NOCCA New, jota rahoittaa Nordic Cancer Union. NOCCA New pyrkii paitsi päivittämään aikaisempia ammattiryhmäkohtaisia syöpäarvioita, myös tekemään aiempaa tarkempia arvioita nykyaikaisten työympäristöjen syöpävaikutuksista. Olemassa olevaa NOCCA-aineistoa päivitetään entistä kattavimmilla tiedoilla mm. muista syöpäriskeihin vaikuttavista tekijöistä, kuten koulutustaustasta ja elintapatekijöistä. NOCCA New -projektin puitteissa pyritään arvioimaan ammattialtisteiden syyosuuksia eri syövissä ja tehdään ammattiryhmäkohtaisia analyysejä syövästä selviytymisestä.

Vastaava tutkija: Sanna Heikkinen

Tutkimusryhmä: Janne Pitkäniemi, Eero Pukkala

Rahoitus: Nordic Cancer Union

Yhteistyötahot: Cancer Registry of Norway (Norja), Karolinska Institutet (Ruotsi), Danish Cancer Society (Tanska), The National Institute of Occupational Health STAMI (Norja), Työterveyslaitos (Suomi), International Agency for Research on Cancer IARC (Ranska)

Viimeisimmät julkaisut:

Occupational Noise Exposure and Vestibular Schwannoma: A Case-Control Study in Sweden

Cancer incidence among seafarers and fishermen in the Nordic countries

Occupational exposures and male breast cancer: A nested case-control study in the Nordic countries

Occupation and risk of kidney cancer in Nordic countries

Heavy metals, welding fumes, and other occupational exposures, and the risk of kidney cancer: A population-based nested case-control study in three Nordic countries