Syöpäseulontojen järjestäminen

Syöpäseulontojen järjestäminen on hyvinvointialueiden tehtävä. Syöpärekisteri tukee hyvinvointialueita tarjoamalla tietoa seulontaprosesseista ja materiaaleja seulontojen toteutukseen.

Kansalliseen seulontaohjelmaan kuuluvien syöpäseulontojen järjestäminen on hyvinvointialueiden tehtävä. Nykytilanteessa hyvinvointialue voi toteuttaa seulonnat omana toimintana, yhdessä muiden hyvinvointialueiden kanssa tai ostopalveluna. Syöpäseulonnat toteutetaan Suomessa pääosin ostopalveluna.

Syöpäseulontojen kilpailuttaminen ja ostopalvelusopimuksen tekeminen on vaativaa, sillä se edellyttää yksityiskohtaista palvelun sisällön sekä seulontoja ja kilpailutusta koskevien säädösten tuntemusta. Seulontojen hankkimisessa kyseessä ei ole vain yksittäisen palvelun ostaminen, vaan hankitaan seulontaketju, joka on palveluprosessi. Prosessin jokaisen vaiheen laadun on oltava korkea ja tiedon kulkuun on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Seulontaohjelmien laatukäsikirjat

Kansallisen syöpäkeskuksen nimittämä syöpäseulontojen ohjausryhmä on julkaissut valtakunnallisia seulontaohjelmia eli kohdunkaulan syövän, rintasyövän ja suolistosyövän seulontoja koskevat laatukäsikirjat huhtikuussa 2024. Laatukäsikirjat on tarkoitettu päätöksenteon ja toiminnan tueksi seulonnan organisoinnista ja käytännön toteutuksesta vastaaville tahoille. Käsikirjat antavat tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen perustuvia suosituksia toimivien ja kustannusvaikuttavien seulontaohjelmien toteuttamiseksi.

Seulontaohjelmien laatukäsikirjojen valmistelusta ovat vastanneet syöpäseulontojen ohjausryhmän nimittämät asiantuntijat. Laatukäsikirjoissa ohjeistetaan perusteellisesti seulontaohjelman eri vaiheiden toteutuksesta kutsujen lähettämisestä seulonnan jatkotutkimuksiin ja seulontatietojen raportointiin Syöpärekisteriin.

Suolistosyövän seulonnan laatukäsikirja

Rintasyövän seulonnan laatukäsikirja 

Kohdunkaulan syövän seulonnan laatukäsikirja

SEULONTAKETJU

  1. Hyvinvointialueet valitsevat seulonnan toteuttajan, yleensä kilpailuttamalla.
  2. Toteuttaja kutsuu kohdeväestöön kunakin vuonna kuuluvat seulontatestiin henkilökohtaisella kirjeellä. Kutsupalvelun voi tilata myös Joukkotarkastusrekisteristä, mikä on helppo ja luotettava ratkaisu. Osallistuneiden määrää lisää, jos niille, jotka eivät ole osallistuneet, lähetetään uusintakutsu. Kutsukirjettä ei voida lähettää henkilöille, joilla on turvakielto, vaan heitä tulee ohjeistaa ottamaan itse yhteyttä seulonnan toteuttajaan.
  3. Kutsuttu osallistuu testiin.
    Hän saa tiedon testin tuloksista kirjeitse. Jos testissä havaitaan tarkempaa tutkimusta vaativia muutoksia, hän saa kutsun jatkotutkimuksiin. Jatkotutkimuksissa joko löytyy viitteitä syövästä tai sen esiasteesta ja henkilö ohjataan toimenpiteisiin ja hoitoihin tai todetaan, että lisätoimenpiteitä ei tarvita.
  4. Syöpäseulontaketjun eri vaiheissa syntyvä tieto toimitetaan Joukkotarkastusrekisteriin.
  5. Rekisteritiedon avulla Joukkotarkastusrekisteri seuraa ja arvioi syöpäseulontojen laatua ja vaikutusta kuolleisuuteen sekä julkaisee seulontatilastoja.

 

Seulontaketju alkaa kutsun lähettämisestä ja päättyy tarvittaessa hoitoihin ja seurantaan.

Seulontojen valvonta kuuluu aluehallintovirastoille. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) ohjaa aluehallintovirastojen toimintaa. Säteilyturvakeskus valvoo säteilyn käytön turvallisuutta ja antaa säteilysuojelua koskevat ohjeet.

  • Kuntaliiton seulontapalveluoppaasta löydät tietoa seulontoja koskevasta lainsäädännöstä, seulontojen järjestämisestä, kilpailuttamisesta ja hankinnasta: Seulontapalveluopas (pdf)
  • Järjestämisoppaassa esitetään suolistosyövän seulontaohjelman käynnistämisessä ja toteuttamisessa tarvittavia tietoja, jotka pohjautuvat pilottikauden aikana kertyneisiin kokemuksiin: Opas suolistosyövän seulonnan järjestämiseksi (pdf)
  • Suomen Syöpärekisterin webinaarissa käytiin läpi suolistosyövän seulonnan järjestämisoppaan keskeisimpiä asioita:


Lue lisää tietojen toimittamisesta

Seulontaan kutsutaan henkilökohtaisesti

Hyvinvointialue voi hoitaa seulontaan kutsumisen itse tai kutsutoiminta voidaan ulkoistaa. Kutsun rintasyöpäseulontaan saavat 50 – 68-vuotiaat naiset kahden vuoden välein. Vastaavasti kohdunkaulan syövän seulontaan kutsutaan 30 – 65-vuotiaat naiset viiden vuoden välein. Lisäksi hyvinvointialueet voivat kutsua kohdunkaulan syövän seulontaan 25-vuotiaat naiset. Joukkotarkastusrekisteriin toimitetaan ainoastaan lista seulonnan toteuttajan toiminta-alueeseen kuuluvista kunnista. Mikäli hyvinvointialue kutsuu myös muita ikäryhmiä, kuten kohdunkaulan syövän seulonnassa 25-vuotiaita, lista näistä ikäryhmistä toimitetaan Joukkotarkastusrekisteriin.

Seulontakutsu pitää osoittaa kutsuttavalle henkilökohtaisesti ja sen pitää olla kirjallinen. Kutsukirjeen tulee olla omalla äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi tai kaksikielisenä. Jos hyvinvointialueella on merkittäviä kielivähemmistöjä, on syytä harkita kutsun kääntämistä muille kielille. Oleellista on tarjota jo kutsukirjeessä näytteenottoaika ja -paikka, joita kutsuttava voi halutessaan helposti muuttaa puhelimitse tai Internetin välityksellä. Aikoja olisi hyvä olla vapaina myös iltaisin ja viikonloppuisin. Niille, jotka eivät osallistu seulontaan ensimmäisen kutsun jälkeen, tulee lähettää uusintakutsu. Kutsuihin voi myös liittää esitteen syöpäseulonnoista. Esitteessä kerrotaan lyhyesti ja ymmärrettävästi seulonnan tavoitteet, hyödyt ja haitat.

Myös sukupuolensa mieheksi vahvistaneet ovat yhtäläisesti oikeutettuja seulontaan, vaikka heille ei voikaan toimittaa suoraa kutsua seulontaan. Hyvinvointialueen vastuulla on kuitenkin tarjota riittävästi tietoa oikeudesta seulontaan, seulonnan tavoitteista ja vaikuttavuudesta, seulontaan mahdollisesti liittyvistä riskeistä sekä seulonnan järjestämisestä.

Sekä kohdunkaulan syövän, että rintasyövän seulonnan osallistumisosuudet ovat viime aikoina olleet laskussa. Joustavalla ajanvarauksella ja uusintakutsun käyttöönotolla voidaan seulontaan osallistumista parantaa jopa yli kymmenellä prosentilla (Anni Virtasen väitöskirja: Improving attendance to cervical cancer screening (pdf).

Lue lisää seulontoihin osallistumisesta Ilman syöpää-sivustolta. 

Kutsupalvelu hoitaa kutsumisen

Joukkotarkastusrekisterillä on kutsupalvelu, jolta voi tilata seulontaan kutsuttavien henkilöiden yhteystiedot väestötietojärjestelmästä (Digi- ja väestötietovirasto).

Kutsupalvelun käyttö on helppoa ja sen avulla kunta voi varmistaa, että kaikki seulontaan kutsuttavat saavat varmasti kutsun oikeaan osoitteeseen.

Lue lisää kutsupalvelusta