Nordscreen-projekti pureutuu kohdunkaulasyövän seulontamenetelmien eroihin

Suomen Syöpärekisterin vetämä Nordscreen-projekti on saanut NCU:lta 40 000 euron rahoituksen kolmannelle vuodelle. Hanke kehittää Pohjoismaisten kohdunkaulasyöpien seulontaohjelmien laatuindikaattoreita sekä tuottaa tutkimustietoa niiden toiminnan parantamisen tueksi. Hankkeen vastaavana tutkijana toimii Ahti Anttila ja projektipäällikkönä Veli-Matti Partanen.

Partanen kertoo, että kolmantena vuonna projektissa aiotaan selvittää, millainen todennäköisyys seulontaan osallistuvilla naisilla on saada elinaikanaan jokin poikkeava tulos seulontaohjelmissa. Tarkastelussa on sekä lievät eli seurantaa vaativat, mutta myös hoitoa vaativat tulokset. Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa eroista sekä eri Pohjoismaiden välillä että myös seulontamenetelmien, eli perinteisen papa-kokeen ja HPV-testin, välillä.

– Kolmannen vuoden aikana julkaisemme Nordscreen-verkkosivuilla seulontatestin ja mahdollisen diagnostisen kolposkopiatutkimuksen yhdistäviä indikaattoreita. Näiden avulla voidaan paremmin arvioida seulontatestien tarkkuutta ja miten usein poikkeavan seulontatestin tuloksen saaneilta naisilta löytyy hoitoa vaativia esiastemuutoksia. Samalla lisäämme myös muita indikaattoreita, joiden avulla seulontaohjelman toimintaa voidaan arvioida, Partanen kertoo.

HPV-testiin perustuvaan seulontaan siirtymiseen sutjakkuutta muiden maiden kokemuksista

Tähän mennessä Nordscreen-projekti on jo tuottanut aidosti vertailukelpoista tilastodataa Pohjoismaiden kohdunkaulasyövän seulontaohjelmien vertailuun.

– Tällä hetkellä Nordscreen-sivustolla on vertailutietoa seulonnan peittävyydestä ja testituloksista. Peittävyys on Pohjoismaissa hyvällä tasolla ja kaikki maat yltävät tavoiteltuun 70 % testipeittävyyteen. Toisaalta mikään maista ei vielä yllä toivottuun korkeampaan 85 % tavoitteeseen.

– Testitulosten osalta olemme osoittaneet, että Suomessa on hieman vähemmän poikkeavia testituloksia muihin Pohjoismaihin verrattuna ja että HPV-testauksen myötä seurantaa vaativia seulontatuloksia löytyy hieman enemmän.

HPV-testi on vielä verrattain uusi seulontamenetelmä, ja monet naiset on testattu sillä vasta yhden seulontakierroksen ajan. Heille tehtävillä seuraavilla seulontakierroksilla positiivisia tuloksia voi löytyä vähemmän, kun papa-koetta herkempi testi on löytänyt seurantaa tai hoitoa tarvitsevat naiset jo aiemmin.

– Jatkoanalyyseissä huomioimme myös seurantatestit eli esimerkiksi pitkittyneestä HPV-positiivisuudesta aiheutuneet toimenpiteet.

Nordscreen-projekti toteutetaan yhteistyössä Karoliinisen instituutin (Ruotsi), Norjan syöpärekisterin, Islannin terveysviraston, Tanskan kohdunkaulasyövän seulonnan laaturekisterin ja Viron kansallisen terveysinstituutin kanssa.

– Yhteistyö ja kokemuksien vaihto Pohjoismaiden välillä on tärkeää. Maiden välillä on eroja seulonnan toimintamalleissa, ja tietojen kokoaminen helpottaa kokonaiskuvan luomista seulonnan hyöty- ja haittavaikutuksista.  Erityisesti siirryttäessä enenevissä määrin HPV-testiin perustuvaan seulontaan, on tärkeää ottaa oppia hyvistä käytännöistä muualla ja välttää muiden tekemiä virheitä.

Nordscreen-verkkosivut löytyvät osoitteesta nordscreen.org.

Lue lisää:

Kohdunkaulasyövän seulonnan tilastoitu peittävyys on Suomessa muita Pohjoismaita heikompi