Suomi maailman kärkimaita lasten leukemiasta selviytymisessä

Suomessa leukemiaan sairastuneet lapset ja nuoret selviytyvät sairaudestaan kansainvälisesti verrattuna hyvin. Suomi kuului kahdeksan parhaan maan joukkoon tutkimuksessa, jossa vertailtiin maailmanlaajuisesti alle 25-vuotiaiden leukemiapotilaiden viiden vuoden suhteellisia elossaololukuja.

– Kaikkien leukemiatyyppien yhdistetty elossaololuku oli Suomessa 87 prosenttia. Euroopassa korkeammat elossaololuvut olivat vain Tanskassa ja Islannissa. Tämä on hieno tutkimustulos, Suomen Syöpärekisterin tutkimuspäällikkö Karri Seppä toteaa.

Lancet Child & Adolescent Health -tiedelehdessä julkaistu artikkeli on osatutkimus muutamia vuosia sitten julkaistusta suuresta väestöpohjaisesta CONCORD-3-tutkimuksesta. CONCORD-3 vertaili syövästä selviytymistä eri maissa useiden syöpien osalta. Nyt julkaistussa osatutkimuksessa keskityttiin nimenomaan alle 25-vuotiaisiin ja leukemioihin. Tutkimus kattoi 15 vuoden ajanjakson vuodesta 2000 vuoteen 2014.

Elossaololuvuissa valtavat erot länsi- ja kehittyvien maiden välillä

Lasten ja nuorten syövät ovat harvinaisia, mutta ikäryhmän syöpätaakkaa ei etenkään matalan ja keskitulotason maissa useinkaan tarkasti tunneta puutteellisen syöpärekisteröinnin takia.

Väestöpohjaisista rekistereistä kerätyllä aineistolla toteutettu CONCORD-tutkimus on valottanut esimerkiksi sitä, miten lasten ja nuorten syövästä selviytymisessä on maailmanlaajuisesti suuret erot. Nyt julkaistussa osatutkimuksessa näkyi, että leukemiahoitojen kehittyminen on parantanut lasten ja nuorten ennusteita etenkin korkean tulotason maissa.

– Leukemioiden yhdistetty elossaololuku vaihteli 46 prosentista yli 85 prosenttiin. Erot olivat siis valtavia länsimaiden ja kehittyvien maiden kesken. Yli 85 prosentin elossaololukuun ylsivät Suomen, Tanskan ja Islannin ohella myös Kanada, Kypros, Belgia, Sveitsi ja Australia, Seppä kertoo.

Yhdistetyn elossaololuvun lisäksi tutkimus tarkasteli myös leukemian tautityyppikohtaisia elossaololukuja. Leukemiat luokitellaan erilaisiin alaryhmiin, joista kaksi yleisintä ovat lymfaattinen leukemia ja myelooinen leukemia. Näiden kahden tautityypin ennusteet eroavat toisistaan; lymfaattisella leukemialla se on suotuisampi kuin myelooisella leukemialla. Lapsilla on molemmissa tautityypeissä paremmat elossaololuvut kuin nuorilla tai nuorilla aikuisilla.

– Suomessa lymfaattisen leukemian elossaololuku oli 87 % ja myelooisen leukemian 64 %.

Suomessa lasten selviytyminen leukemioista kehittynyt edelleen positiivisesti

Suomalaisittain hyvä uutinen tutkimuksesta on se, että lasten ja nuorten selviytyminen leukemioista on meillä selvästi parantunut 2000-luvulla.

– Tutkimuksen havaintoperiodin aikana leukemioiden yhdistetty elossaololuku kasvoi 80 prosentista 87 prosenttiin, Seppä kertoo.

Syöpärekisterin tuoreempien tietojen perusteella lasten leukemioiden elossaololuvun hyvä kehitys on jatkunut vuoden 2014 jälkeenkin. Uusimpia lukuja löytyy esimerkiksi Syöpärekisterin lasten syöpien tilastosta.

– Tilastosta käy ilmi, että alle 20-vuotiaiden viiden vuoden elossaololuku on nyt 91 prosenttia. Koska leukemiaan sairastuminen painottuu enemmän lapsiin kuin nuoriin, elossaololuvun kehitys kuvastaa erityisesti lasten ennusteen parantumista.

Lue lisää:

Suomen Syöpärekisterin lapsisyöpätilastot

Tutkimusartikkeli  leukemiaan sairastuneiden alle 25-vuotiaden elossaololuvuista (pdf, englanniksi)