Tietosuojaseloste: Sähköisen syöpäilmoituksen ilmoittajarekisteri

Tämä on Suomen Syöpärekisterin laatima tietosuojaseloste. Seloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoittama selvitys rekisteristä, rekisteröityjen henkilötietojen käyttötarkoituksista ja oikeusperusteista.

1. Rekisterinpitäjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000 (vaihde)

2. Henkilötietojen käsittelijä ja tekninen ylläpitäjä

Suomen Syöpäyhdistys ry / Suomen Syöpärekisteri
Unioninkatu 22, 00130 Helsinki
puh. 09 135 331 (keskus)

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Henna Degerlund
Puh. 046 921 0302
Osoite: ks. kohta 2
Sähköposti: kysy(at)cancer.fi

4. Rekisterin nimi

Sähköisen syöpäilmoituksen ilmoittajarekisteri

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Rekisteritietoja käytetään syöpäilmoituksen tekijän ja potilasta hoitaneen yksikön identifioimiseksi. Tietoja käytetään mahdollisten täydennyskyselyiden tekemiseksi ja tilastotietojen täydentämiseksi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta c alakohta (2016/679), laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) ja valtioneuvoston asetus seulonnoista (339/2011) muutoksineen (908/2018) ja (752/2021)).

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan ilmoittajasta seuraavat tiedot:
– ilmoittajan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– ilmoittajan työpaikka (yksikkö/laitos), toimipiste ja osasto sekä tehtävä osastolla
– ilmoittajan SV-tunnus tai Valviran rekisterinumero
– ilmoittajan asiointikieli
– muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan ilmoittajan itsensä täyttämän rekisteröitymislomakkeen kautta, mahdollisesti myös puhelimitse tai sähköpostitse. Rekisteröitymislomake täytetään ensimmäisen kirjautumisen yhteydessä, josta tiedot tallennetaan rekisteriin.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Pääsääntöisesti ilmoittajatietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja lähettäneen organisaation tunniste voidaan liittää tietoluovutuksissa osaksi aineistoa.

Luovutukset perustuvat tietolupaviranomainen Findatan tai THL:n myöntämiin tietolupiin. Tieto syöpäilmoituksen tekijästä / ilmoittajalaitoksesta voidaan luovuttaa tutkimus- tai tilastointitarkoitukseen. Tietoja voidaan luovuttaa EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin. Tietojen siirrossa noudatetaan tietoluvan mukaisia vaatimuksia ja ohjeita suojatoimista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään Suomen Syöpärekisterissä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Tekninen ylläpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen tietosuojan kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Rekisteröidyn oikeudet

A) Oikeus tarkistaa ja korjata omat tiedot
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Palvelun käyttäjäksi rekisteröitynyt henkilö voi itse tarkistaa ja korjata omat käyttäjätietonsa rekisteröitymisen jälkeen verkkopalvelussa. Rekisteröidyllä itsellään on velvollisuus huolehtia siitä, että tiedot ovat ajantasaiset.
B) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä
Rekisteröidyllä voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos rekisteröidyn mielestä hänen henkilötietonsa ovat virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tässä tapauksessa henkilötietoja voidaan käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.
C) Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. Evästeitä ei liitetä henkilötietoihin.

Suomen Syöpärekisterillä on lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää THL:n lukuun rekisteröityjä tietoja asiakassuhteen ajan ja myös sen jälkeen, koska tietojen käsittely on tarpeen lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi. Organisaatioiden tai ilmoituksen tehneen henkilön tunnistetietoja ei voi muuttaa eikä poistaa tieteellisiä tai tilastollisia tarkoituksia varten kerätystä aineistosta.

Kaikki pyynnöt tulee lähettää sähköpostilla osoitteeseen kysy@cancer.fi. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee sähköisen syöpäilmoituksen Ilmoittajarekisterin rekisteritietoja

Tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta on oikeus kannella valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki, käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, Helsinki, puhelinvaihde: 029 56 66700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.

Päivitetty 5.10.2022