Tietosuojaseloste: Tiedontoimittaja- ja vastaanottajaorganisaatiot

Tämä on Suomen Syöpärekisterin laatima tietosuojaseloste. Seloste on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoittama selvitys rekisteristä, rekisteröityjen henkilötietojen käyttötarkoituksista ja oikeusperusteista.

1. Rekisterinpitäjä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
PL 30
00271 Helsinki
puh. 029 524 6000 (vaihde)

2. Henkilötietojen käsittelijä ja tekninen ylläpitäjä

Suomen Syöpäyhdistys ry / Suomen Syöpärekisteri
Mäkelänkatu 2, 00500 Helsinki
puh. 09 135 331 (keskus)

3. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Katja Lehtinen
Osoite: ks. kohta 2
Sähköposti: tiedostosiirrot(at)cancer.fi

4. Rekisterin nimi

Tiedontoimittaja- ja vastaanottajaorganisaatiot

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusteet

Rekisteritietoja käytetään tiedonsiirtoyhteyden avaamiseen, johon käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta c alakohta (2016/679), laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta (668/2008) ja valtioneuvoston asetus seulonnoista (339/2011) muutoksineen (908/2018) ja (752/2021)).

Rekisteritietoja käytetään myös yhteydenpitoon Suomen Syöpärekisterin ja tietoja toimittavan tai saavan organisaation välillä. Käsittelyperuste tähän tarkoitukseen on rekisteröidyn antama suostumus (tietosuoja-asetus (2016/679) 6 artikla 1 kohta a alakohta).

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan organisaatioista seuraavat tiedot:
 organisaation nimi ja mahdollinen verkkoyhteyden julkinen IP-osoite
 toiminnallisen ja teknisen yhteyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 muut asiakassuhteeseen liittyvät tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan organisaatioilta sähköpostitse, puhelimitse, tapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas tai organisaatio luovuttaa tietojaan.

Organisaatiot ottavat yhteyttä Suomen Syöpärekisteriin uuden tiedonsiirtoyhteyden avaamiseksi tai yhteystietojen muuttamiseksi.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhteyshenkilöiden tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja lähettäneen organisaation tunniste voidaan liittää tietoluovutuksissa osaksi tutkimus- tai tilastoaineistoa. Organisaation tunniste voidaan luovuttaa myös EU:n ja ETA:n ulkopuolelle tutkimus- ja tilastointitarkoituksiin. Tietojen siirrossa noudatetaan THL:n tai tietolupaviranomainen Findatan myöntämän tietoluvan mukaisia vaatimuksia ja ohjeita suojatoimista.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään Suomen Syöpärekisterissä. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Tekninen ylläpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Rekisteröidyn oikeudet

A) Oikeus tarkistaa ja korjata omat tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja pyytää mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä itsellään on velvollisuus huolehtia siitä, että yhteystiedot ovat ajantasaiset.

Korjauspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterin tekniselle ylläpitäjälle (kohta 3). Korjauspyynnön tekijälle vastataan EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

B) Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Rekisteröidyllä voi olla oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyissä tapauksissa. Rajoittamisoikeus voi tulla kyseeseen esimerkiksi, jos rekisteröidyn mielestä hänen henkilötietonsa ovat virheellisiä tai niitä käsitellään lainvastaisesti. Tässä tapauksessa henkilötietoja voidaan käsitellä vain rekisteröidyn suostumuksella, oikeusvaateen laatimisen, esittämisen tai puolustamisen vuoksi, yleisen edun vuoksi tai jonkun toisen henkilön oikeuksien suojaamiseksi.

C) Oikeus peruuttaa suostumus

Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhteydenpidossa Suomen Syöpärekisterin ja organisaatiosi välillä. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Henkilötietojasi tarvitsee todennäköisesti käsitellä muuhun käyttötarkoitukseen eri oikeusperusteella (ks. kohdat 5 ja 10 D), missä tapauksessa niitä ei poisteta.

D) Oikeus pyytää tietojen poistamista esimerkiksi peruuttamalla suostumus

Tietojen poistamista rekisteristä voidaan pyytää seuraavissa tapauksissa:
 Peruutat suostumuksesi tietojen käsittelyyn eikä käsittelylle ole muuta perusteltua syytä.
 Tietojen käsittely on lainvastaista.
Tiedontoimittaja- tai vastaanottajaorganisaatio on velvollinen osoittamaan uuden yhteyshenkilön. Suomen Syöpärekisterillä on lainsäädännön vuoksi velvollisuus säilyttää THL:n lukuun henkilötietoja asiakassuhteen ajan ja myös sen jälkeen, jos tietojen käsittely on tarpeen esimerkiksi lakiin perustuvien velvoitteiden noudattamiseksi.
Tietoja lähettäneiden organisaatioiden tunnisteita ei voi muuttaa tai poistaa tieteellisiä tai tilastollisia tarkoituksia varten kerätystä aineistosta.

E) Oikeus olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi ilman lainmukaista perustetta

Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia. Evästeitä ei liitetä henkilötietoihin.

Kaikki pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen tiedostosiirrot(at)cancer.fi. Pyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Tiedontoimittaja- ja vastaanottajaorganisaatiot -rekisterin tietoja.

Tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta on oikeus kannella valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00531 Helsinki, käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, Helsinki, puhelinvaihde: 029 56 66700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.

Päivitetty 5.10.2022