Suolistosyövän seulonta

Uutta ulosteen immunokemialliseen testiin (FIT) perustuvaa seulontaa ollaan käynnistämässä uudestaan vuodesta 2019 alkaen vapaaehtoisissa kunnissa. Suunnitelmien mukaan se laajenee myöhemmin valtakunnalliseksi ohjelmaksi (1.). Voit lukea lisää ohjelmasta Seulonta-osiosta.

Suolistosyövän seulonnan vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Syksyllä 2020 käynnistyneen hankkeen päätavoite on suolistosyövän seulontaohjelman kehittäminen sekä vaikuttavuuden ja kustannusvaikuttavuuden arviointi ja ennustaminen. Tavoitteeseen pyrimme tutkimalla erilaisia tapahtumahistoriadataan käytettäviä tilastollisia monitilamalleja mikrosimulaatioineen. Metodiikkaa on tarkoitus myöhemmin laajentaa muiden seulontaohjelmiin.

Lue lisää Towards optimized colorectal cancer screening in Finland -tutkimushankkeesta (pdf, englanniksi).

Suolistosyövän seulonta 2004–2016

Suomessa oli vuosina 2004–2016 käynnissä suolistosyövän seulonta tutkimusasetelmassa, joka kattoi laajimmillaan lähes puolet kohdeväestöstä.

Seulonnassa puolet 60–69-vuotiaista miehistä ja naisista kutsuttiin seulontaan ja puolet jäi vertailuryhmäksi, jotka eivät saaneet seulontakutsua. Seulontatestinä käytettiin guajakkipohjaista ulosteen veritestiä (gFOBT). Noin 70 prosenttia kutsutuista osallistui seulontaan eli lähetti ulostenäytteen seulontalaboratorioon. Vuoden 2016 loppuun mennessä seulontaan oli osallistunut reilut 200 000 naista ja miestä. Kolme sadasta seulontaan osallistuneesta ohjattiin jatkotutkimuksiin kolonoskopiaan eli suoliston tähystykseen. Syöpiä tai vaikeita esiasteita löytyi noin joka kymmenenneltä tähystykseen lähetetyltä (2.).

Vuonna 2015 julkaistiin väliraportti, jossa tarkasteltiin seulonnan vaikutusta suolistosyövän aiheuttamaan kuolleisuuteen (3.). Siinä ei 4,5 vuoden keskimääräisen seuranta-ajan jälkeen havaittu eroa seulontaan kutsuttujen ja kutsumattomien välillä. Seulontaan kutsutuilla miehillä suolistosyöpäkuolleisuus oli alhaisempi ja naisilla korkeampi kuin heidän seulontaan kutsumattomalla vertailuryhmällään. Seulonta kuitenkin vähensi suolistosyöpäkuolleisuutta tutkimukseen osallistuneissa kunnissa, kun seulonnasta johtuva hyvien käytäntöjen leviäminen otettiin huomioon (4.). Ohjelmaan kutsuttujen ja osallistuneiden seurantaa jatketaan edelleen.

Viitteet:

  1. New strategy for CRC screening in Finland (pdf)
  2. Malila N, Anttila A, Hakama M. Colorectal cancer screening in Finland: details of the national screening programme implemented in Autumn 2004. J Med Screen 2005; 12: 28–32.
  3. Pitkäniemi J, Seppä K, Hakama M ym. Effectiveness of screening for colorectal cancer with a faecal occult-blood test, in Finland. BMJ Open Gastro 2015; 2: e000034.
  4. Miettinen J, Malila N, Hakama M ym. Spillover improved survival in non-invited patients of the colorectal cancer screening programme. J Med Screen 2018; 25: 134-40.

Suolistosyövän seulonnan vaikutukset elintapoihin ja elämänlaatuun

Kyselytutkimuksen tavoitteena on ollut selvittää suolistosyövän seulonnan vaikutuksia seulottujen terveyteen liittyvään elämänlaatuun ja elintapoihin. Vaikutuksia on tutkittu yhdistämällä Suomen Syöpärekisterin seulontaa ja syöpiä koskevia tietoja kyselytutkimuksella kerättyyn tietoon. Tutkimus on osa laajempaa suolistosyövän seulonnan arviointia.

Aineisto kerättiin vuosina 2010 ja 2012 vuonna 1951 syntyneiltä satunnaisesti valituilta miehiltä ja naisilta. Kysely lähetettiin samoille henkilöille vuotta ennen heidän ensimmäistä kutsuaan suolistosyövän seulontaan ja uudestaan seulontakutsua seuraavana vuotena. Kyselylomakkeita lähetettiin yli 10 000 molempina vuosina.

Kyselylomakkeessa on kysytty suolistosyövän kannalta merkityksellisiä elintapoja, kuten tupakointi-, alkoholinkäyttö-, liikunta- ja ravintotottumuksia, suolistosyöpää koskevaa tietämystä ja huolestuneisuutta, sekä edeltävien kolmen kuukauden aikana koettuja suolisto-oireita. Puolessa lähetetyistä lomakkeista kysyttiin myös elämänlaatua 15D mittarilla.

Tutkimuksen aineisto on sekä sisällöltään että kooltaan kansainvälisesti merkittävä. Jos olet kiinnostunut kyselyaineistosta tutkimuskäyttöön, ota yhteyttä Aapeli Nevalaan, joka neuvoo tietopyynnöissä: kirjaamo@cancer.fi.

Tärkeimmät julkaisut:

Effect of a pre-screening survey on attendance in colorectal cancer screening: a double-randomized study in Finland

Respondent selection in a repeated survey on lifestyle within the randomized colorectal cancer screening programme

Lifestyle in population-based colorectal cancer screening over 2-year follow-up

Vastaava tutkija: Nea Malila

Tutkimusryhmä: Sirpa Heinävaara, Sanni Helander, Maija Jäntti, Suvi Mäklin, Tytti Sarkeala

Rahoitus: Syöpäsäätiö, psykososiaalisen syöpätutkimuksen apuraha 2009

Yhteistyötahot: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL