Syöpärekisterin laatu on syöpätilastoja tarvitsevien yhteinen etu

Syöpärekisteri tuottaa ainutlaatuista ja arvokasta tietoa kaikista Suomessa vuodesta 1953 alkaen todetuista syöpätapauksista. Kattavat tiedot mahdollistavat laadukkaan tilastoinnin, tutkimuksen sekä syöpätilanteen kehityksen seurannan koko maassa. Terveydenhuollossa kliininen syöpäilmoitus jätetään kuitenkin yhä useammin tekemättä, mikä uhkaa rapauttaa syöpärekisterin laatua.

Syöpärekisterin vuosittain kokoamilla tilastoilla seurataan eri syöpätapausten määrää, tautitaakan kehittymistä, syövän riskitekijöitä ja syövän aiheuttamaa kuolleisuutta. Lisäksi rekisteristä saa valtakunnallisia ja alueittaisia syöpään sairastuneiden potilaiden elossaoloa kuvaavia lukuja. Aineistoa käytetään runsaasti tieteellisissä tutkimuksissa ja tilastot antavat arvokasta tietoa myös päättäjille.

”On kaikkien tutkimusta tekevien ja tietoa tarvitsevien etu, että rekisterin tiedot syöpätapauksista ovat mahdollisimman kattavia”, Syöpärekisterin asiantuntija Henna Deger­lund tähdentää. Syöpätiedot koostetaan monista eri lähteistä, mutta yhä edelleen yksi keskeisimmistä tiedonlähteistä on terveydenhuollossa tehtävä kliininen syöpäilmoitus. Klii­ninen ku­vaus syöpä­sai­rau­desta sen totea­mis­vai­heessa an­taa par­haat lähtö­kohdat syöpä­tautien epi­de­mio­lo­gi­selle tutki­muk­selle ja tilas­toin­nille.

”Huolestuttavaa on se, että viime vuosina kliinisistä syöpäilmoituksista on jätetty tekemättä yli puolet, mikä vähentää rekisteriin koottavien tietojen tarkkuutta. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että kun rekisteröitäviä tapauksia on vuodessa reilut 30 000, kliinisiä ilmoituksia saadaan noin 15 000 tapauksesta. Rekisterin kattavuus on kuitenkin hyvä; arviolta 96 % kiinteistä kasvaimista on rekisteröity syöpärekisteriin.”

 

 

Syöpäilmoituksen voi tehdä jatkossa vain sähköisesti

Syöpärekisterin asiantuntija Henna Deger­lund muistuttaa, että jokainen terveydenhuollon toimija on lakisääteisesti velvollinen ilmoittamaan jokaisen syöpätapauksen lisäksi myös aivojen ja keskushermoston hyvänlaatuiset kasvaimet ja vahvat syöpäepäilyt syöpärekisteriin. ”Jo­kainen tervey­den­huollon ammat­ti­lainen; lääkäri, sairaanhoitaja, osastonsihteeri tai hammaslääkäri, jo­ka koh­taa syöpä­po­tilaan, on velvol­linen te­kemään ilmoi­tuksen. Se, mi­ten asia hoi­detaan, on sovit­tava jokai­sessa tervey­den­huoltoa tarjoa­vassa yksi­kössä. Viime kädessä vas­tuussa on aina organisaation johto”, Degerlund toteaa.

Syöpärekisteriin ilmoitus on aiemmin pitänyt jättää paperisena ja Henna Degerlund tietää, että sen täyttä­minen on koet­tu työ­lääksi. Syöpä­re­kis­teri onkin luopumassa tämän vuoden aikana paperisten syöpäil­moi­tusten vastaanottamisesta kokonaan. ”Olemme luo­neet säh­köisen syöpäil­moi­tuksen, jon­ka si­sältö on pape­rista ilmoi­tusta ly­hyempi, jolloin il­moitus on hel­pompi ja nopeampi täyt­tää. Ilmoituksen voi tehdä osoitteessa www.syo­pail­moi­tus.fi. Paperisten ilmoitusten vastaanotto lopetetaan kokonaan ensi vuoden alusta lähtien.

Syöpä­re­kis­teri on tuot­tanut myös yh­dessä sairaan­hoi­to­piirien kans­sa THL:n palve­li­melle tieto­mää­rit­telyt, joi­den avulla sairaa­loiden omiin tieto­jär­jes­telmiin voi­daan ra­kentaa syöpäil­moi­tusten tie­toja kos­kevat poi­minnat. Opti­maa­lista olisi, et­tä tie­dot kertyi­sivät järjes­tel­mästä kerta­kir­jaa­misella. ”Täl­löin loppu­tulos voi­si ol­la sel­lainen, et­tä ai­na kun uu­si syöpä­tapaus tu­lee järjes­telmään, se automaattisesti lähtee järjestelmästä syöpärekis­teriin sellaisessa muodossa, että sii­nä on mukana kaikki ilmoi­tet­tavat tie­dot. Täl­laisen poimi­mis­jär­jes­telmän suunnit­telu ja to­teutus vaa­tivat klii­nisten toimi­joiden ja it-asian­tun­ti­joiden yhteis­työtä. Tietomallit ja lisätiedot löytyvät sivulta: https://syoparekisteri.fi/palvelut/ilmoituspalvelu/

Lisätietoja:

Syöpärekisteri
Asiantuntija Henna Degerlund, henna.degerlund@cancer.fi

Haastattelupyynnöt: Viestinnän asiantuntija Eija Vallinheimo, eija.vallinheimo@cancer.fi

Katso video syöpäilmoituksen tekemisestä verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=epkWwoJhX3c