Syöpäilmoituksen voi tehdä aiempaa käyttäjäystävällisemmin

Kesäkuun alussa uudistettu syöpäilmoitus mahdollistaa sähköisen ilmoituksen tekemisen aiempaa käyttäjäystävällisemmin. Kannustamme ja autamme myös kehittämään esitäytettyjen syöpäilmoitusten koontitapoja sairaalan omista tietojärjestelmistä.

Kliinisten syöpäilmoitusten määrä on romahtanut, vaikka kaikilla terveydenhuollon ammattilaisella on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tiedot jokaisesta Suomessa todetusta syöpätapauksesta tai sellaisen vahvasta epäilystä syöpärekisteriin. Paperisten lomakkeiden täyttämisen sijasta ilmoituksen on voinut jo jonkin aikaa voinut tehdä sähköisesti osoitteessa www.syopailmoitus.fi. Suomen Syöpärekisteri lopettaa vähitellen paperisten ilmoitusten vastaanottamisen.

Sähköinen ilmoitus on paperista ilmoitusta helpompi ja nopeampi täyttää. Uusi ilmoitussisältö on entistä lyhyempi eikä paperia enää tarvita. Ilmoituksen ulkoasu, toiminnallisuus ja sisältö ovat muuttuneet. Selkeimmät muutokset ovat se, että ilmoituksen voi tehdä nyt myös ruotsin (www.canceranmalan.fi) tai englannin (www.cancernotification.fi) kielellä. Lisäksi diagnoosin voi nyt antaa myös käyttämällä ICD-O-3 -koodistoa, jolla syöpätyyppi voidaan määritellä entistä tarkemmin. Myös palvelun ulkoasua on päivitetty käyttäjäystävällisemmäksi.

Sähköisen ilmoituksen lisäksi ilmoituksen teko on mahdollista integroida sairaaloiden omiin tietojärjestelmiin. Syöpä­re­kis­teri on tuot­tanut yh­dessä sairaan­hoi­to­piirien kans­sa THL:n koodistopalve­li­melle tieto­mää­rit­telyt, joi­den avulla sairaa­loiden omista tieto­jär­jes­telmistä voi­daan koostaa syöpäil­moi­tusten tie­toja vastaavat poiminnat esitäytetyksi syöpäilmoitukseksi. Tietomallit ja lisätiedot löytyvät sivulta: https://syoparekisteri.fi/palvelut/ilmoituspalvelu/

Tuoreimmat syöpätilastot on julkaistu 27.5.

Syöpäilmoitukset ovat yksi keskeisimmistä tiedonlähteistä, jolla Syöpärekisteri saa koottua vuosittain tilastot, joiden avulla seurataan eri syöpätapausten määrää, tautitaakan kehittymistä, syövän riskitekijöitä ja syövän aiheuttamaa kuolleisuutta Suomessa. Lisäksi rekisteristä saa valtakunnallisia ja alueittaisia syöpään sairastuneiden potilaiden elossaoloa kuvaavia lukuja. Tuoreimmat syöpätilastot vuodelta 2017 on julkaistu toukokuussa. Uusimpia lukuja voi tarkastella syöpätilastosovelluksesta https://syoparekisteri.fi/tilastot/tautitilastot/

Kliinisten ilmoitusten puuttuminen vaikuttaa tiedon laatuun ja alueiden väliseen vertailuun. Kaikkien syöpätietoja tarvitsevien yhteinen etu on, että rekisterin tiedot syöpätapauksista ovat mahdollisimman kattavia. Syöpäilmoituksen integroiminen potilastietojärjestelmään tarjoaa myös mahdollisuuksia organisaation omaan tiedonkeruuseen ja tilastointiin sekä sitä kautta toiminnan kehittämiseen.

Lisätietoja:

Suomen Syöpärekisteri
Asiantuntija, kehittämispäällikkö Henna Degerlund, puh. 046 921 0302 , henna.degerlund@cancer.fi

Katso video syöpäilmoituksen tekemisestä verkossa:
https://www.youtube.com/watch?v=epkWwoJhX3c

Muita aiheeseen liittyviä kirjoituksia:

https://syoparekisteri.fi/2018/05/18/kliinisten-syopailmoitusten-kattavuus-takaa-syoparekisterin-arvon/

https://syoparekisteri.fi/2018/07/30/syoparekisterin-laatu-on-syopatilastoja-tarvitsevien-yhteinen-etu/